தேவாரத் திருப்பதிகங்கள்

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப்பாடல்கள்

திருமுறை

பதிகங்கள்

பாடல்கள்

முதலாம் திருமுறை

136 பதிகங்கள்

1469 பாடல்கள்

இரண்டாம் திருமுறை

122 பதிகங்கள்

1331 பாடல்கள்

மூன்றாம் திருமுறை

126 பதிகங்கள்

1358 பாடல்கள்

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப்பாடல்கள்

திருமுறை

பதிகங்கள்

பாடல்கள்

நான்காம் திருமுறை

113 பதிகங்கள்

1070 பாடல்கள்

ஐந்தாம் திருமுறை

100 பதிகங்கள்

1015 பாடல்கள்

ஆறாம் திருமுறை

99 பதிகங்கள்

981 பாடல்கள்

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த தேவாரப்பாடல்கள்

திருமுறை

பதிகங்கள்

பாடல்கள்

ஏழாம் திருமுறை

100 பதிகங்கள்

1026 பாடல்கள்