தைப்பொங்கல்

தைப்பூசம்

மாசிமகம்

சிவராத்திரி

பங்குனி உத்தரம்

வருஷப்பிறப்பு

சித்திராபூரணை விரதம்

வைகாசி விசாகம்

ஆனி உத்தரம்

ஆடி அமாவாசை

ஆடிப்பூரம்

வரலக்ஷ்மி விரதம்

விநாயகசதுர்த்தி விரதம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜெயந்தி

நவராத்திரி விரதம்

புரட்டாதிச்சனி விரதம்

கேதாரகௌரி  விரதம்

ஸ்கந்தஷஷ்டி விரதம்

தீபாவளி

கார்த்திகை விளக்கீடு

பிள்ளையார் பெருங்கதை

திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருவெம்பாவை

விஷேட தினங்கள் 2018

orful

திகதி

கிழமை

விசேடதினம்

01-01-2018

திங்கட்கிழமை

பூரணை விரதம்

ஆங்கில வருடப்பிறப்பு

02-01-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

திருவெம்பாவை பூர்த்தி

04-01-2018

வியாழக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

14-01-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

தைப்பொங்கல்

பிரதோஷ விரதம்

16-01-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

20-01-2018

சனிக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

29-01-2018

திங்கட்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

31-01-2018

புதன்கிழமை

பூரணை விரதம்

தைப்பூசம்

03-02-2018

சனிக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

13-02-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

மஹாசிவராத்திரி விரதம்

15-02-2018

வியாழக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

19-02-2018

திங்கட்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

27-02-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

01-03-2018

வியாழக்கிழமை

மாசி மகம்

பூரணை விரதம்

04-03-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

14-03-2018

புதன்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

17-03-2018

சனிக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

21-03-2018

புதன்கிழமை

சக்திகணபதி சதுர்த்தி விரதம்

28-03-2018

புதன்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

30-03-2018

வெள்ளிக்கிழமை

பங்குனி உத்தரம்

31-03-2018

சனிக்கிழமை

பூரணை விரதம்

03-04-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

14-04-2018

சனிக்கிழமை

விளம்பி வருஷப்பிறப்பு

15-04-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

19-04-2018

வியாழக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

27-04-2018

வெள்ளிக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

29-04-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சித்திரா பூரணை விரதம் ,

சித்திரகுப்த விரதம்

03-05-2018

வியாழக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

12-05-2018

சனிக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

14-05-2018

திங்கட்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

18-05-2018

வெள்ளிக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

26-05-2018

சனிக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

28-05-2018

திங்கட்கிழமை

வைகாசி விசாகம்

29-05-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

பூரணை விரதம்

01-06-2018

வெள்ளிக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

11-06-2018

திங்கட்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

13-06-2018

புதன்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

16-06-2018

சனிக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

20-06-2018

புதன்கிழமை

ஆனி உத்தர தரிசனம்

25-06-2018

திங்கட்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

27-06-2018

புதன்கிழமை

பூரணை விரதம்

01-07-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

10-07-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

12-07-2018

வியாழக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

16-07-2018

திங்கட்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

17-07-2018

செவ்வாய்கிழமை

ஆடிப்பிறப்பு

24-07-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

27-07-2018

வெள்ளிக்கிழமை

பூரணை விரதம்

31-07-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

08-08-2018

புதன்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

10-08-2018

வெள்ளிக்கிழமை

ஆடி அமாவாசை விரதம்

13-08-2018

திங்கட்கிழமை

ஆடிப்பூரம்

14-08-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

நாகசதுர்த்தி விரதம்

23-08-2018

வியாழக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

24-08-2018

வெள்ளிக்கிழமை

வரலக்ஷ்மி விரதம்

25-08-2018

சனிக்கிழமை

பூரணை விரதம்

29-08-2018

புதன்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

02-09-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜெயந்தி

ஜன்மாஷ்டமி

07-09-2018

வெள்ளிக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

09-09-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

12-09-2018

புதன்கிழமை

ஆவணி விநாயகசதுர்த்தி விரதம்

22-09-2018

சனிக்கிழமை

புரட்டாதிச்சனி விரதாரம்பம்

24-09-2018

திங்கட்கிழமை

பூரணை விரதம்

25-09-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

மஹாளயபக்ஷாரம்பம்    

28-09-2018

வெள்ளிக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

05-10-2018

வெள்ளிக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

08-10-2018

திங்கட்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

மஹாளயபக்ஷ பூர்த்தி     

09-10-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

நவராத்திரி விரதாரம்பம்

12-10-2018

வெள்ளிக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

13-10-2018

சனிக்கிழமை

புரட்டாதிச்சனி விரத பூர்த்தி

18-10-2018

வியாழக்கிழமை

விஜயதசமி

கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்

22-10-2018

திங்கட்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

24-10-2018

புதன்கிழமை

பூரணை விரதம்

27-10-2018

சனிக்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

04-11-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

06-11-2018

செவ்வாய்க்கிழமை

திபாவளி, அமாவாசை விரதம்

கேதாரகௌரி விரத பூர்த்தி

08-11-2018

வியாழக்கிழமை

ஸ்கந்தஷஷ்டி விரதாரம்பம்  

11-11-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

13-11-2018

செவ்வாய்கிழமை

ஸ்கந்தஷஷ்டி விரத பூர்த்தி

20-11-2018

செவ்வாய்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

22-11-2018

வியாழக்கிழமை

திருக்கார்த்திகை விரதம்

குமாராலயதீபம்

பூரணை விரதம்

சர்வாலயதீபம் (வீடுகளில் தீபம்)

23-11-2018

வெள்ளிக்கிழமை

பிள்ளையார் பெருங்கதை ஆரம்பம்

விஷ்ணுவாலயதீபம்  

26-11-2018

திங்கட்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்

04-12-2018

செவ்வாய்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

06-12-2018

வியாழக்கிழமை

அமாவாசை விரதம்

11-12-2018

செவ்வாய்கிழமை

சதுர்த்தி விரதம்

13-12-2018

வியாழக்கிழமை

பிள்ளையார் பெருங்கதை பூர்த்தி

14-12-2018

வெள்ளிக்கிழமை

திருவெம்பாவை பூஜாரம்பம்

18-12-2018

செவ்வாய்கிழமை

சுவர்க்கவாயில் ஏகாதசி விரதம்

20-12-2018

வியாழக்கிழமை

பிரதோஷ விரதம்

22-12-2018

சனிக்கிழமை

பூரணை விரதம்

23-12-2018

ஞாயிற்றுக்கிழமை

திருவெம்பாவை பூர்த்தி

நடேசர் ஆர்த்திரா தரிசனம்  

25-12-2018

செவ்வாய்கிழமை

சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம்